תקנון פעילות מבצע סאב אפריל 2024 באתר בלנד
 
1 . הגדרות
"הפעילות" – פעילות מבצעי "קנה קבל "
שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה.
"עורכת הפעילות" – טמפו משקאות בע"מ ו/או מי מטעמה.
"תקופת הפעילות" - התקופה המתחילה ביום 02/04/2024 בשעה 13:00 ומסתיימת ביום
30/04/2024 בשעה 23:59 .
 
2 . תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות
(א)במסגרת הפעילות, הלקוח ירכוש באתר אחד מהמסלולים הכוללים מכשיר מזיגה SUB ויקבל 15% הנחה.
 
3. תנאי השימוש 
(א) ההטבה תינתן  פעם אחת בלבד עבור כל קניה. הסכום המפורט לעיל כסכום מינימלי לקניה הינו לאחר מימוש הטבות, מבצעים  שוברים וקופונים.
(ב) ללא כפל קופונים ומבצעים, כפוף למלאי.
 
4 . הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה
עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את
תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך
בהודעה מוקדמת.
 
5 . שונות
(א) מובהר כי ההשתתפות בפעילות המבצעים הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.
(ב) עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק
ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או
לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם
הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי
השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
(ג) המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה.
בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכים ו/או לכל שלב
משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה
הקשורה באלה.
(ד) המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה
ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות אם הפר את הוראות
התקנון או כל הוראת חוק.
(ה) על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו
של צד שלישי כלשהו, לרבות פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, פגיעה בטעם הטוב, הפרת זכויות
קניין רוחני ו/או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין.
(ו) עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום כאמור
יהיה באחריותו הבלעדית של המפרסם.
(ז) מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים
שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה, וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים
ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה - וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה. משתתפים
אשר נמנעה זכייתם כאמור, לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר
לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר
לאמור.
(ח) תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות
בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
(ט) כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.
(י) הפעילות כפופה להנחיות לשעת חירום שתהיינה בתוקף בעת הפעילות ובעת מימוש הפרס ועל
כן עשויות הפעילות ו/או חלקים ממנה להשתנות בהתאם ומבלי שתהיה למשתתף כל טענה
כלפי עורכת הפעילות בענין זה.
ט.ל.ח