תקנון פעילות ג’יימסון IPA יולי 2021

תקנון פעילות גולשים “סדנת ג’יימסון IPA 2021″

1 . הגדרות

הפעילות” – פעילות צרכנים נושאת פרס/ים בשם ” סדנת ג’יימסון IPA 2021″ שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה.
עורכת הפעילות” – טמפו משקאות בע”מ ו/או מי מטעמה.
תקופת הפעילות” – התקופה המתחילה ביום 1/8/2021 בשעה 10:00 ומסתיימת ביום 19/8/2021 בשעה 20:00 .
משתתף” – תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי ואשר רכש אחד ממארזי ג’יימסון IPA
באתר BLEND , שגילו 18 ומעלה, והעונה על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות;

2 . תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות

(א)במסגרת הפעילות, בעת רכישת אחד ממארזי ג’יימסון IPA באתר BLEND , על המשתתף לכתוב בחלק ההערות (שדה ספרו לנו) בדף הקופה למה לו מגיע לזכות בכרטיס להשתתפות בסדנת ג’יימסון IPA.

3 . הפרס/ים ובחירת הזוכים
(א) המשתתף בפעילות, עם הסיפור המוצלח ביותר על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת
הפעילות, יזכה בכרטיס להשתתפות בסדנת ג’יימסון IPA עם שגריר ג’יימסון.
(ב) הודעה על הזכייה של המשתתף תיעשה באופן אישי מול המשתפים הזוכים ללא פרסום
במדיות השונות.
(ג) למען הסר ספק יובהר, כי בחירת הזוכה על ידי עורכת הפעילות הינה סופית ולא ניתן לערער
עליה.
(ה) הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר ו/או אינם ניתן להמרה לכסף או שווה
כסף.
(ו) עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה
לפרס, על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא. עורכת הפעילות איננה אחראית לטיב ו/או איכות
הפרס אשר יסופק על ידי ספק צד ג’.

4 . התנאים לקבלת הפרס
(א) הפרס לפי תקנון זה הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה,
למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.
(ב) זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה
רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו
על ידו הינם נכונים ומדויקים.
(ג) עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה
ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה
בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא
למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה.

5 . הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה

עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את
תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך
בהודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מימוש הפרס וקיום אירוע סדנת ג’יימסון VIP כפוף לכללי משרד הבריאות ולמתווה התו הסגול וכן להנחיות פיקוד העורף והרשויות הרלוונטיות בקשר למצב הבטחוני ו/או לכל הנחיה של כל רשות רגולטורית שהיא

6 . שונות

(א) מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינה על אחריותם הבלעדית
של המשתתפים בפעילות.
(ב) עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק
ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או
לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם
הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי
השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
(ג) המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה.
בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכים ו/או לכל שלב
משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה
הקשורה באלה.
(ד) המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה
ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות אם הפר את הוראות
התקנון או כל הוראת חוק.
(ה) על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו
של צד שלישי כלשהו, לרבות פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, פגיעה בטעם הטוב, הפרת זכויות
קניין רוחני ו/או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין.
(ו) עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום כאמור
יהיה באחריותו הבלעדית של המפרסם.
(ז) מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים
שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה, וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים
ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה – וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה. משתתפים
אשר נמנעה זכייתם כאמור, לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר
לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר
לאמור.
(ח) תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות
בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
(ט) כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.
(י) הפעילות כפופה להנחיות לשעת חירום שתהיינה בתוקף בעת הפעילות ובעת מימוש הפרס ועל
כן עשויות הפעילות ו/או חלקים ממנה להשתנות בהתאם ומבלי שתהיה למשתתף כל טענה
כלפי עורכת הפעילות בענין זה.
ט.ל.ח

טוען...