תקנון פעילות בדיגיטל “שחרר ת׳וואסח ובוא לבוקס בטרנר”

תקנון פעילות בדיגיטל “שחרר ת׳וואסח ובוא לבוקס בטרנר”

  1.   הגדרות

“הפעילות” – פעילות בדיגיטל נושאת פרס/ים בשם “שחרר ת׳וואסח ובוא לבוקס בטרנר”, שתיערך בהתאם למפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות שיפורסמו בעמוד הפייסבוק של “גולדסטאר”

(להלן: “העמוד“); https://www.facebook.com/goldstarbeer/  [להוסיף כאן את הכתובת באינסטגרם]

“עורכת הפעילות” – טמפו משקאות בע”מ ו/או מי מטעמה.

תקופת הפעילות” – התקופה המתחילה ביום 15/11/21 בשעה 14:00 ומסתיימת ביום 22/11/21 בשעה 24:00.

“משתתף” – תושב מדינת ישראל, שהוא אדם פרטי, שגילו 18 ומעלה, והעונה על כל תנאי סף נוסף שיוגדר במסגרת הפעילות;

  1.   תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות

(א)    במסגרת הפעילות, יפורסמו פוסטים בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של גולדסטאר, בהם יתבקשו המשתתפים לתייג חבר ״ווסאחיסט״, כזה שמגזים מאוד כשהוא הולך למשחקי הפועל באר שבע

        ולהפציר בו ״לשחרר״ את הווסאח.

הפרס/ים ובחירת הזוכים

  • הזוכה בפעילות יזכה באירוח vip, לו ולעוד 2 חברים ב״בוקס״ של גולדסטאר באצטדיון טוטו טרנר.
  • בפעילות זו יזכו 5 אנשים שונים, כלומר – 5 קבוצות של 3 אנשים אשר יזכו לאירוח מפנק במשחק שיערך נגד קבוצת הפועל תל אביב בתאריך 1.12.2021.

(ב)   בחירת המשתתפים הזוכים, אשר תתבצע על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי של עורכת התחרות, תתבצע בסמוך לתום הפעילות על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כאמור.

(ג)    הודעה על הזכייה של המשתתפים תיעשה באופן אישי מול המשתפים הזוכים ללא פרסום במדיות השונות.

(ד)    למען הסר ספק יובהר, כי בחירת הזוכים על ידי עורכת הפעילות הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

(ה)   הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לאחר ו/או אינם ניתנים להמרה לכסף או פרס אחר.

(ו)      עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס,

על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

(ז)    לא תינתן אפשרות להחלפת מועד אספקת ו/או מימוש הפרס.

  1.   התנאים לקבלת הפרס

(א)   הפרס לפי תקנון זה הינו קבוצתי, לזוכה ול-2 אורחים שייבחר (ובתנאי שיתאימו להגדרת ה״משתתף״. הפרס אינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.

(ב)    זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים.

(ג)    עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף ו/או חבר בקבוצת המשתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו והכל לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות.מימוש הפרס כפוף להנחיות משרד הבריאות ולכל רשות רגולטורית אחרת ולעורכת הפעילות לא תהיה כל אחריות בענין.

(ד)  על הזוכה לספק את כל הפרטים הנדרשים למימוש הפרס. במידה ולא יעשה כך, עורכת הפעילות רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה ולפנות לזוכה הבא בתור.

  1.   הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה

עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת, ובלבד שהודעה על שינויים כאמור תפורסם בעמוד.

  1.   שונות

(א)    מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותן הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

(ב)    עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או    עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

(ג)    המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכים ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

(ד)    המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה בקשר להשתתפות המשתתף בפעילות ו/או לשימוש בתמונה ו/או בפרסום שהעלה לעמוד הפעילות בפייסבוק, אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת חוק.

(ה)    על המשתתפים חל איסור מוחלט על העלאת נתונים שיש בהם משום פגיעה כלשהי בזכויותיו של צד שלישי כלשהו, לרבות פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, פגיעה בטעם הטוב, הפרת זכויות קניין רוחני ו/או כל פגיעה אחרת שהינה בניגוד לדין.

(ו)      עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין האמור לעיל וכל פרסום כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של המפרסם.

(ז)    מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים להסיר חומרים שפורסמו בניגוד לדין ו/או להוראות תקנון זה, וכן למנוע זכייה ממשתתפים אשר נחשדים ככאלה שפעלו בניגוד להוראות תקנון זה – וזאת ללא צורך במתן נימוק או התראה. משתתפים אשר נמנעה זכייתם כאמור, לא יהיו זכאים לקבלת הפרס על פי תקנון זה ו/או פרס אחר בקשר לפעילות ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לאמור.

(ח)   בהשתתפותו בפעילות, נותן המשתתף לעורכת הפעילות או מי מטעמה, הרשאה מלאה ובלתי חוזרת לעשות בחומרים אשר פירסם, כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג ובכל אמצעי מדיה, ללא כל תמורה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת טמפו, ובכלל זה פירסום ו/או שידור ו/או הצגה בציבור, לרבות במסגרת קמפיין שיווקי / פירסומי לעורכת הפעילות או מי מטעמה. ההרשאה דלעיל כוללת גם שכפול או שעתוק מסחריים, ע”ג כל אמצעי אחסון, וכן היא כוללת מתן הרשאה לחברת טמפו להעביר לצדדים שלישיים את ההרשאות שניתנו לה, לפי שיקול דעתה המוחלט.

(ט)    תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

(י)     כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

ט.ל.ח

טוען...